ސެޕްޓެމްބަރު 1, 2014
#VaguthuKuriyah
02.09.2014

ފޮޓޯ

Vaguthu
Vaguthu

ކުޅިވަރު

ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ހަނާންޑޭޒް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވެއްޖެ
5 ގަޑި 19 މިނެޓް ކުރިން.
6 ގަޑި 39 މިނެޓް ކުރިން.
ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގެ ފަހު ދުވަހު ވެންގާ ރޯމްގައި އޮތް ޗެރިޓީ މެޗެއްެގެ ރެފްރީކަން ކުރަން ފުރައިފި
7 ގަޑި 43 މިނެޓް ކުރިން.
އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމު އިއުލާންކުރުމަށް ރޭ ސަމާސެޓް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު – ފޮޓޯ: ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމް އިއުލާންކޮށްފި
8 ގަޑި 24 މިނެޓް ކުރިން.
ނޭޕާލަށް ފުރި އަންހެން ގައުމީ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮޕިޝަލުން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން – ފޮޓޯ: ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން
ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމު ނޭޕާލަށް ފުރައިފި
8 ގަޑި 27 މިނެޓް ކުރިން.
ކޮލަމްބިއާގެ މޮނާކޯ ފޯވާޑް ފަލްކާއޯ - ފޮޓޯ: ގެޓީ
ފަލްކާއޯ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވަނީ
Vaguthu
Vaguthu