ނޮވެމްބަރު 24, 2014

މަޤްބޫލް

ވަގުތު ފޮޓޯ

| | |
Vaguthu

ކުޅިވަރު

އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކަށް ޓީމުތައް ވަންނަނީ އެތަނުގެ ހާލަތު އެނގިގެން އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި – ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
2 ގަޑި 59 މިނެޓް ކުރިން.
4 ގަޑި 41 މިނެޓް ކުރިން.
ބެޑްމިންޓަން އަތޮޅު ލީގުގެ ސެމީއަށް ދަތުރުކުރި ޓީމުތައް ކަށަވަރުވެއްޖެ
6 ގަޑި 5 މިނެޓް ކުރިން.
ސްވިޓްޒަލޭންޑް ޓީމުން ތަށި އުފުލާލަނީ - ފޮޓޯ: ގެޓީ
ޑޭވިސް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސްވިޒަލޭންޑުން ހޯދައިފި
10 ގަޑި 0 މިނެޓް ކުރިން.
ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިންތަކެއް މެސީ އުފުލާލަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއެޓާސް
މެސީގެ ކެރިއަރު ނިންމާލާނީ ބާސާގައި ހުރެ – ބާސާގެ ރައީސް
10 ގަޑި 48 މިނެޓް ކުރިން.
އޭސީ މިލާން ކުޅުންތެރިން ރޭގެ މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ - ފޮޓޯ: އީޕީއޭ
އޭސީ މިލާނާއި އިންޓަ މިލާން ބައްދަލުކުރި ޑާބީ މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ

ދުނިޔެ

އުމުރުން 12 އަހަރުގެ ތާމިރް ރައިސް ނަމަކަށް ކިޔާ ކުޑަ ކުއްޖާ
އެމެރިކާ ފުލުހުން ކުޅޭ ކުޅޭ ބަޑިއެއް ހިފައިގެން ހުރި ކުއްޖެއްގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހާ މަރަލައިފި
7 ގަޑި 34 މިނެޓް ކުރިން.
9 ގަޑި 27 މިނެޓް ކުރިން.
މައިތްރިޕާލާ ސިރިސޭނާ - ފޮޓޯ: ގެޓީ
ލަންކާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އިންތާޚާބަށް ކުރިމަތިލުމާއިއެކު ސިޔާސީ މަސްރަހު ހޫނުވެއްޖެ
9 ގަޑި 46 މިނެޓް ކުރިން.
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދެ ފުލުހެއް މަގެއްމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ
އިނގިރޭސިވިލާތަށް ހަމަލަ ދިނުމަށް ރޭވި ރޭވުންތަކެއް ނާކާމިޔާބު ކޮށްލައިފި
10 ގަޑި 27 މިނެޓް ކުރިން.
މޭކަޕް ކުރުމަކީ އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރެވޭ ސަބަބެއް – ދިރާސާ
10 ގަޑި 39 މިނެޓް ކުރިން.
މިސްރުގެ ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާހް އަލް-ސިސީ
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބުމުން އިސްރާއީލްގެ ހަމަލާތަކުން ފަލަސްތީން ހިމާޔަތް ކުރާނަން – މިސްރު
Vaguthu
Vaguthu