English
ޖެނުއަރީ 28, 2015

ވަގުތު ފޮޓޯ

| | |
Vaguthu

ކުޅިވަރު

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ހިމެނޭ 4 ޓީމަކާ ޔޫތް މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
3 ގަޑި 4 މިނެޓް ކުރިން.
8 ގަޑި 42 މިނެޓް ކުރިން.
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން - ވަގުތު ފޮޓޯ: އަޝްހާދު އަބްދުﷲ
މެޗުގެ ޓިކެޓު ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދެނީ
8 ގަޑި 58 މިނެޓް ކުރިން.
މެމްބަރު ލަތީފްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މާޒިޔާއިން ދިއްދޫގައި ކޭމްޕްކުރަނީ
9 ގަޑި 14 މިނެޓް ކުރިން.
އޭޝިއަން ކަޕްގެ ފައިނަލަށް އޮސްޓްރޭލިއާ ދަތުރުކޮށްފި
9 ގަޑި 20 މިނެޓް ކުރިން.
ޕީޑީއާރްއެމް ފައިނަލަށް ތައްޔާރު
Vaguthu
Vaguthu