ޖުލައި 11, 2014
prayforgaza
NED 2 - 4 ARG

10/07/2014 -1:00 AM

ފޮޓޯ

Vaguthu
Vaguthu

ދުނިޔޭގެ ހަބަރު

އިސްރާއީލްގެ ހަމަލާތަކުގައި ޣަައްޒާ ސުންނާފަތި ވެފައި
އިސްރާއީލުން ޣައްޒާ ސުންނާފަތި ކުރަމުންދާއިރު ގިނަ އިސްލާމީ ގައުމުތައް ނިދާފަ!
3 ގަޑި 2 މިނެޓް ކުރިން.
3 ގަޑި 53 މިނެޓް ކުރިން.
ޔޫއޭއީއިން ކުއްލި އެހީގެ ގޮތުގައި ފަލަސްތީނަށް 25 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި
4 ގަޑި 0 މިނެޓް ކުރިން.
ހަމަލާތަށް ހުއްޓާލުމަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށް ބަންކީ މޫން ގޮވާލައްވައިފި
5 ގަޑި 57 މިނެޓް ކުރިން.
ނައިޖީރިއާގައި މިނިމަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކެއުމެއް – ފައިލް ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
ނައިޖީރިއާގައި 6000 ޑޮލަރަށް އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑު ވިއްކަނީ
7 ގަޑި 55 މިނެޓް ކުރިން.
އިސްރާއީލްގެ ހަމަލާތަކެއްގައި ދަރިފުޅު މަރުވުމުން މަންމަ ރޮނީ
އިސްރާއީލްގެ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ އަމަލުތައް ކުއްވެރިކުރަން – ރައީސް
Vaguthu
Vaguthu