އޮކްޓޯބަރ 22, 2014

ވަގުތު ފޮޓޯ

| | |
Vaguthu

ދުނިޔެ

އިންޑިޔާގައި ރޭޕްކުރުމާ ދެކޮޅަށް ކުޑަކުދިންތަކެއް މުޒާހަރާ ކުރަނީ - ފޮޓޯ: އީޕީއޭ
ބެންގަލޫރުގެ ސްކޫލެއްގައި ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖަކު “ރޭޕް” ކޮށްފި
25 މިނެޓް 52 ސިކުންތު ކުރިން.
57 މިނެޓް 16 ސިކުންތު ކުރިން.
މިކީ ކަންފަތުން ބަޅިނދެއް ނަގަނީ - ފޮޓޯ: މެއިލް އޮންލައިން
މީހެއްގެ ކަންފަތުން ދިރި އޮތް ބަޅިނދަކާއި ލޭ ބޯ ސޫތްޕެއް ނަގައިފި
2 ގަޑި 10 މިނެޓް ކުރިން.
އައިއެސްއިން ރަޖަމްކުރި އަންހެން މީހާ
ޒިނޭ ކުރި އަންހެނަކު ބައްޕަ ކުރިމަތީގައި ރަޖަމްކުރާ ވީޑިއޯއެއް އައިއެސްއިން ހާމަކޮށްފި
3 ގަޑި 0 މިނެޓް ކުރިން.
އެމެރިކާއިން ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދިން ހަތިޔާރުތައް އައިއެސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި
އެމެރިކާއިން ކުރުދީންނަށް ފޯރުކޮށްދިން ހަތިޔާރުތަކެއް އައިސްއަށް ލިބިއްޖެ
4 ގަޑި 38 މިނެޓް ކުރިން.
ޣައްޒާއަށް ލިބުނު ގެއްލުން ބަންކީ މޫން ބަައްލަވާލައްވަނީ - ފޮޓޯ: ޔޫއެން
ޣައްޒާގައި ހިންގި ގަތުލުއާންމު އދ.އިން ތަހުގީގުކުރަނީ
Vaguthu
Vaguthu